หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  

 1.การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร ขนาดไฟล์ 657.85 KB

 1.1 ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด4 การสรรหาบุคคล) ขนาดไฟล์ 208.87 KB

  1.2 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งฯ

             ขนาดไฟล์ 358.16 KB

  1.3 ประกาศหลักเกณฑ์การรายงานเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน และ

             การปฏิบัติการอื่น สำหรับพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 ขนาดไฟล์ 104.05 KB

  2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ขนาดไฟล์ 1.27 MB

  2.1 ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)

             ขนาดไฟล์ 208.87 KB

  2.2 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560

             และที่แก้ไขเพิ่มเติม ขนาดไฟล์ 608.89 KB

  2.3 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่ง

             สายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560 ขนาดไฟล์ 405.45 KB

  2.4 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่ง

             สายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ขนาดไฟล์ 90.45 KB

  3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ขนาดไฟล์ 4.17 MB

  3.1 ประกาศ ก.ถ.เรื่อง การกําหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ขนาดไฟล์ 4.17 MB

  4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ขนาดไฟล์ 4.16 MB

  4.1 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ขนาดไฟล์ 1.51 MB

  4.2 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ขนาดไฟล์ 1.4 MB

  4.3 หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน ขนาดไฟล์ 1.45 MB

  5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ ขนาดไฟล์ 3.97 MB

  5.1 ประกาศ ก.ถ. เรือง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการฯ หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย และหมวด 9 ขนาดไฟล์ 208.87 KB

  5.2 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ขนาดไฟล์ 2.51 MB

  5.3 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ขนาดไฟล์ 3.78 MB

 

เพิ่มเพื่อนเพื่อติดตามข่าวสาร

Facebook Like Box

1117065
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1233
2138
3371
1100821
49290
61785
1117065

Your IP: 162.158.162.85
2022-06-27 16:29